Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania

Numer ogłoszenia: 247222 - 2011 z 17.08.2011

Kraków 22 sierpnia 2011 r.

DA. 24-09/11

Odpowiedź na pytania w związku z postępowaniem: Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 1 października 2011 d0 30 września 2012 r.

Pytanie:
Zgodnie z SIWZ do obowiązków pracowników będą należały drobne prace porządkowe + sprzątanie – czy niezbędny sprzęt do wykonywania tych prac zapewnia Zamawiający.

Odpowiedź:
Nie

Pytanie:
Zamawiający w rozdz. V pkt. 3 pdpkt. e wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatów jakościowych wystawionych przez niezależne instytucje certyfikujące wystarczającym będzie certyfikat ISO?

Odpowiedź:
Tak, certyfikat ISO będzie wystarczającym.

Pytanie:
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171, poz. 1058) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem oraz listem.

Odpowiedź:
Żądana część protokołu w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie:
Czy certyfikat musi posiadać każda spółka w przypadku udziału konsorcjum czy wystarczającym będzie posiadanie przez jedną ze spółek wchodzących w skład konsorcjum?.

Odpowiedź:
Wystarczy, że certyfikat będzie posiadała jedna ze spółek wchodzących w skład konsorcjum.

Pytanie:
Zamawiający – na podstawie art. 144 ust.1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy: - konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Odpowiedź:
Artykuł 144 ustawy P.Z.P zakazuje zmian treści istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian treści umowy w stosunku do treści umowy zawartej w ofercie. Dlatego w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostały określone warunki takich zmian.
Konieczność zmiany osób została określona przez zamawiającego w umowie par. 2 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik do siwz. Natomiast w kwestii zmiany pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia zamawiający nie stawia żadnych ograniczeń.

Pytanie:
Wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje usług dodatkowych.

Pytanie:
Możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych.

Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z treścią s.i.w.z. nie przewiduje takich możliwości.

Pytanie:
Możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź:
Tylko zgodnie z par. 2 ust. 1 umowy załączonej do siwz.

Pytanie:
Możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewidział usług dodatkowych i zmiany umówionego wynagrodzenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer