Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Transport samolotów, samochodów oraz techniki lotniczej
Numer ogłoszenia: 114569 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport samolotów, samochodów oraz techniki lotniczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest transport elementów techniki lotniczej do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (CPV 60181000 - 0), w podziale na następujące zadania: 2. Zadanie 1. Transport samolotów TS - 11 Iskra (trzy sztuki). Miejsce załadunku: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin. Miejsce rozładunku: Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków. Załadunek zapewnia 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, natomiast rozładunek Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wymiary samolotu do transportu zawarte są w załączniku graficznym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zadanie 2. Transport samochodu transportowego 9T25 na podwoziu samochodu Ził 157 z naczepą PAU - 3 (dł. 14 470 mm., wysokości 2 700 mm., szerokości 2 400 mm i masie 10 ton) 4. Zadanie 3. Transport samochodu transportowo - załadowczego 2T6 na podwoziu Urala ( dł 9050 mm., o wysokości 3900 mm, szerokości 3080 mm, o masie 11 ton. 5. Zadanie 4. Transport samobieżnej wyrzutni 2P24M1 na podwoziu gąsienicowym GM 123 ( dł. 7 200 mm, szerokość 3 220 mm, wysokości 3 310 mm, masa 24 tony ) 6. Zadanie 5. Transport stacji naprowadzania rakiet 1S32 M1 na podwoziu gąsienicowym GM 124 (długość 8 240 mm, szerokość 3 250 mm, wysokość 3 970 mm z anteną w położeniu marszowym, wysokość po demontażu anteny 3 100 mm, masa 28 ton) 7. Zadania od 2 do 5 załadunek ul. Waszkiewicza 1, 66 - 440 Skwierzyna. Załadunek oraz rozładunek zapewnia Zleceniobiorca. Sprzęt niesprawny technicznie bez możliwości samodzielnego najazdu na lawetę, załadunek przy użyciu wciągarek będących na wyposażeniu lawet lub dźwigu o minimalnym udźwigu 50 ton. Miejsce rozładunku - Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków. 8. Rozładunek w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00. 9. Zakres usługi obejmuje: 9.1. uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, w szczególności związanych z gabarytami ładunku. 9.2. transport ładunku. 9.3 załadunek i wyładunek w zależności od zadania. 9.4 uzgodnienie z Muzeum Lotnictwa Polskiego terminu załadunku i rozładunku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu oznaczonym jako Da. 24-02/12

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39,31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer