Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 30 sierpnia 2012 r. do 3 września 2012r.
Numer ogłoszenia: 175959 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 30 sierpnia 2012 r do 3 września 2012r r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w związku z organizowanym na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego VIII Małopolskim Piknikiem Lotniczym. Teren Pikniku przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 9. Ochrona ma być realizowana w okresie od 30 sierpnia 2012 r do 3 września 2012 r. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - całodobowa, bieżąca obserwacja Terenu VIII Małopolskiego Pikniku Lotniczego. - Obchód i patrolowanie terenu VIII Małopolskiego Pikniku Lotniczego - w przypadku zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie stosownej interwencji, - w wypadku napadu, pożaru, niszczenia mienia, zakłócania porządku, bądź stwierdzeniu kradzieży lub jej usiłowania niezwłocznym powiadomieniu - odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - zatrzymaniu osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianiu odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach, uszkodzeniach np. sieci elektrycznych, ogrodzenia itp., - Ochrona kas sprzedających bilety oraz kontrola przy wejściach biletów i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren pikniku Szczegółową ilość godzin pracy oraz ilość potrzebnych w okresie trwania zamówienia pracowników ochrony określa załączony do niniejszej specyfikacji Harmonogram ochrony VIII Małopolskiego Pikniku Lotniczego. 2. Ochrona odbywać się będą zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących zamówienie (pracowników ochrony), którzy będą realizować ochronę terenu i obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w okresie trwania zamówienia . Zmiana listy osób załączonej do oferty zgodnie z wymogiem części VI pkt 1 lit d) w trakcie realizacji zamówienia, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, który zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia stosownych aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla osób wskazanych na liście. 5. Pracownicy ochrony muszą posiadać wymogi kwalifikacyjne pracowników ochrony (licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia), o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 6. Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętność obsługiwania typowych systemów alarmowych, urządzeń biurowych i telefonicznych zamontowanych w miejscu pełnienia ochrony. 7. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętności prowadzenia typowej dokumentacji przewidzianej dla czynności ochrony. 8. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w jednolity ubiór wraz z identyfikatorem. 9. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej na terenie obiektu Zamawiającego. Terminy wizji zostaną wskazane przez Zamawiającego lub będą ustalane indywidualnie na bieżąco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać ważną na dzień złożenia oferty koncesję wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221) na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Winien to wykazać zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz DA.24 -06/12. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować Osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualną licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Z treści polisy musi wynikać, iż jest opłacona. W przeciwnym wypadku należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający wniesienie opłaty (np. dowód wpłaty, przelew itp.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania oznaczonego jako DA.24-06/12

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego.Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer