Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Numer ogłoszenia: 326310 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Sporządzenie: a) dwuwariantowej (w zakresie pomostu widokowego w Hangarze Głównym oraz nadbudowy garażu nr 1) koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres nadbudowy garażu nr 1 przedstawia załącznik graficznym nr 1. b) programu konserwatorskiego, c) ekspertyzy techniczno - budowlanej, d) aktualizacji inwentaryzacji wszystkich budynków, e) badań geotechnicznych f) projektu budowlanego na bazie wcześniej przygotowanej przez siebie koncepcji, g) Zbiorczego Zestawienia Kosztów, h) informacji BIOZ. 2.2. Reprezentowanie Zamawiającego przed wszystkimi urzędami, instytucjami, osobami i podmiotami trzecimi w ramach postępowań, prowadzonych w celu przygotowania realizacji inwestycji objętych wielobranżową dokumentacją projektową, w tym w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i ostatecznego pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych wymaganych postanowień, decyzji, opinii lub uzgodnień. 2.3. Uzyskanie, działając na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego, Pozwolenia konserwatorskiego i decyzji Pozwolenie na budowę. 2.4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszego zamówienia. 2.5. Udział w przygotowaniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Szczegółowe wymagania w stosunku do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: 1) Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna być sporządzona w dwóch wariantach, w postaci graficznej i opisowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 9 do specyfikacji. Koncepcja ma zostać uzgodniona z Zamawiającym i ze służbami konserwatorskimi (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie). 2) Program konserwatorski powinien być sporządzony w zakresie: wrota Dużego Hangaru, elewacja ceglana garażu nr 1, elewacja murowa Kancelarii i Dużego Hangaru. Program konserwatorski ma zostać uzgodniony z Zamawiającym i ze służbami konserwatorskimi (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie). 3) Wymaga się opracowania ekspertyzy techniczno-budowlanej oraz ekspertyzy ppoż. dla wszystkich istniejących budynków objętych projektem - w zakresie niezbędnym dla projektowanego remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest aktualizacja inwentaryzacji wszystkich budynków. Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych Wykonawca zweryfikuje inwentaryzację działki (w zakresie niezbędnym dla inwestycji) i istniejącą infrastrukturę. Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych Wykonawca ma wykonać badania geotechniczne: niezbędne dla sporządzenia dokumentacji projektowej. 4) Projekt budowlany: Projekt Budowlany i jego forma odpowiadać powinny wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy oraz: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn.zm.); - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). W ramach niniejszej części zamówienia należy wykonać zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji tzw. ZZK oraz opracować Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 1.Projekty zabudowy: - projekt architektoniczny - projekt konstrukcyjny - projekty instalacji sanitarnych - projekty instalacji elektrycznych - projekty instalacji teletechnicznych - projekty instalacji specjalistycznych: oświetlenia ekspozycyjnego, zasilania urządzeń AV. Instalacje wewnętrzne do zaprojektowania: 1/Instalacje sanitarne: 1) instalacje wody: zimnej, c.w.u. 2) instalacja wodna ppoż. 3) instalacje kanalizacji: sanitarnej i opadowej, 4) instalacje klimatyzacji, 2/Instalacje elektryczne i teletechniczne: 5) instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetleniowa, 6) instalacje zasilania urządzeń technologicznych, 7) instalacje niskoprądowe, w tym związane z ochroną ppoż. (SAP), 8) instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne), 9) instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, 10) inne instalacje specjalistyczne: oświetlenia ekspozycyjnego, zasilania urządzeń AV. 2.Projekt zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zabudowy, układ dróg, ukształtowanie terenu, projekt odwodnienia terenu, projekt oświetlenia terenu, projekt zieleni, projekty małej architektury. Projekty zabudowy i zagospodarowania terenu wymagają uzyskania uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych (Sanepid) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, które należą do obowiązków architekta. Projekt zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z miejscowymi służbami geodezyjnymi. Całość dokumentacji wymaga uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi. Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej w dwóch formatach - edytowalnym oraz tylko do odczytu np. *.dwg i oraz *.pdf. lub równoważnych. Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych: 5 kpl. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do odpowiedniego wydziału właściwego ds. architektury i budownictwa (Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa). Wykonawca zobowiązany jest do: 1. dopełnienia wszystkich obowiązków projektanta w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uwzględnienia w przyjmowanych rozwiązaniach projektowych interesu ekonomicznego Zamawiającego, wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością; 2. powierzenia opracowania i sprawdzenia dokumentacji osobom posiadającym wymagane prawem budowlanym uprawnienia; 3. uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich danych i materiałów do wykonania przedmiotu umowy jakie okażą się niezbędne, a w szczególności: aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, badań geotechnicznych, rozpoznania obiektu z wykonaniem niezbędnych odkrywek jego elementów, uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej o dane niezbędne dla sporządzenia kompletnej dokumentacji budowlanej; 4. potwierdzenia wzajemnej zgodności opracowań branżowych w poszczególnych częściach dokumentacji; 5. wyjaśnienia, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań; 6. złożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji i poprawności sporządzenia dokumentacji - w tym dla celów, którym poszczególne jej części mają służyć, 7. złożenia, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie na budowę. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zwrócenia szczególnej uwagi na uzyskanie zamierzonego efektu architektonicznego i technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania, w granicach prawa, w dobór materiałów i technologii proponowanych przez Wykonawcę w celu uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Dodatkowe informacje i Wytyczne Inwestora znajdują się w Załączniku Nr 9 do Specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • . Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 20% wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6, 71.22.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa wadium na kwotę: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 9 marca 2007, Nr 42, poz. 275). 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu nieograniczonym nr referencyjny: DA.24-07/12. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Wymagane jest dołączenie do Oferty oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wpłaty wadium w pieniądzu z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 6. Wadium w pozostałych, niegotówkowych, formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Dokumenty wadialne, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, będą zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) - art. 81 i następne; 2) z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami); 3) z Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 9 marca 2007, Nr 42, poz. 275) 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt.13 niniejszego Rozdziału. 10. Zamawiający, zwraca wadium Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. załącznik nr 3. Ocena w formule spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do Specyfikacji; 2) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem nazwy zleceniodawcy, przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych, daty ich wykonania, daty i numeru decyzji Pozwolenie na budowę - zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale V pkt.2.1 (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Specyfikacji); 3) dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień przedstawionych w wykazie. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o dostarczone dokumenty w formule spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3. Ocena w formule spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 6. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 3 do Specyfikacji, 2) wykazu osób, wchodzących w skład Zespołu Projektowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji, 3) oświadczenia, że osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego posiadają wymagane prawem uprawnienia - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji. 7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 8. W odniesieniu do osób wchodzących w skład Zespołu Projektowego posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Wykonawca składa odpowiednio oświadczenie potwierdzające posiadanie przez te osoby kwalifikacji zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2008, nr 63, poz. 394/ oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2004 Nr 179, poz. 1848, zm. Dz. U. z 2008r. Nr 97, poz. 632.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 9. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisanego w Rozdziale V pkt 2.3, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 3 do Specyfikacji, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 tys. PLN. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) Zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. b) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, zaświadczeń, itp., będące następstwem działania organów administracji lub zmiany prawa. c) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Projektanta. d) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia niezależnej od Stron okoliczności powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Projektantowi zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- - Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2012 r.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Decyzja nr 1
- Decyzja nr 2
- Decyzja nr 3
- Decyzja nr 4
- Decyzja nr 5
- Załącznik graficzny
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2012 r., numer ogłoszenia w Biuletynie UZP 196745 - 2012
- Zmiana SIWZ z dnia 20.09.2012 r.
- Koncepcja nadbudowy garażu
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2012 r., numer ogłoszenia w Biuletynie UZP 358644 - 2012
- Pytanie i odpowiedź z dnia 21.09.2012 r.
- Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z dnia 12.09.2012 r.
- Sprostowanie numeru konta bankowego z dnia 25.09.2012 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer