Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer ogłoszenia: 196745 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326310 - 2012 data 31.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, fax. 012 6428700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 4) Projekt budowlany: Projekt Budowlany i jego forma odpowiadać powinny wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy oraz: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn.zm.); - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)..
  • W ogłoszeniu powinno być: 4) Projekt budowlany: Projekt Budowlany i jego forma odpowiadać powinny wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy oraz: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn.zm.); - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora..
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer