Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer ogłoszenia: 358644 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326310 - 2012 data 31.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, fax. 012 6428700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Al. Jana Pawła Ii 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Al. Jana Pawła Ii 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer