Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39- I etap (A-117, A 1106)
Numer ogłoszenia: 113375 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39- I etap (A-117, A 1106).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa konstrukcji nośnej dachu wraz z słupami kratowymi i układem płatwi wewnątrz Hangaru Głównego, polegająca na remoncie i odnowieniu powłok malarskich konstrukcji stalowej dachu. Prace polegać będą na wyczyszczeniu elementów do stopnia czystości Sa2.5 metodami strumieniowo-ciernymi - dotyczy tylko konstrukcji zewnętrznej . Wewnętrzna konstrukcja płatwi oczyszczona zostanie metodami mechanicznymi w miejscach ubytków i uzupełniona w tych miejscach powłoką malarską. Ponadto dokonana będzie wymiana uszkodzonych nitów, wymiana uszkodzonych elementów stalowych oraz ewentualne wzmocnienie uszkodzonych połączeń spawanych, a następnie nałożeniu odpowiednich powłok malarskich . W miejscu przejścia konstrukcji stalowej przez pokrycie dachowe należy warstwy pokrycia dachowego rozebrać tak aby umożliwić na partii ocieplenia wyczyszczenie i pomalowanie elementów stalowych. Czyszczeniu podlegają również łożyska podporowe znajdujące się na styku dźwigara głównego z trzpieniami żelbetowymi w ścianie. Po wykonaniu czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego warstwy pokrycia dachowego należy doprowadzić do stanu technicznego jak przed remontem. Podczas prowadzenia prac należy wykonać wszystkie niezbędne czynności zabezpieczające pozostałe elementy budynku przed uszkodzeniem. Należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie wszystkich eksponatów. Eksponaty nie mogą ulec jakimkolwiek uszkodzeniom. Dotyczy to również eksponatów znajdujących się na płycie postojowej przed hangarem. Z uwagi na to, że prace będą prowadzone na obiekcie w ciągłej eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz obsługi technicznej. Dokładny przebieg prac opisano szczegółowo w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Nr rejestru zabytków dla całego zespołu: A-1106 z dn.15.07.2000 r Nr rejestru zabytków dla budynku: A-817 z dn.10.08.1989 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.19.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1/ pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 lub w kasie głównej w siedzibie Zamawiającego. 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 3/ gwarancjach bankowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z 2008 r Nr. 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr. 96, poz 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium w przetargu nieograniczonym na: Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 - I etap (A-117, A 1106) 4. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wymagane jest dołączenie do Oferty oryginału dokumentu wadialnego lub dowodu wpłaty wadium. 6. Dokumenty wadialne , o których mowa w pkt 3 ppkt 2 do 5 muszą być zgodne co do treści i formy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a szczególnie: a/ z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U z 2002 r nr. 72 poz. 665 z późn. zm.) b/ z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z póź. zm.) c/ z ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 9 marca 2007 r. nr 42, poz 275.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu oznaczonym jako DA.24 - 06/13

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest, z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
- Informacja z dnia 21.06.2013 r. o spotkaniu z przedstawicielami zamawiającego i projektantami remontu
- Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niepodlegającej wykluczeniu w związku z terścią art. 24 prawa zamówień publicznych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer