Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2013 r.
Numer ogłoszenia: 116711 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w związku z organizowanym na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego IX Małopolskim Piknikiem Lotniczym. Teren Pikniku przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 9. Ochrona ma być realizowana w okresie od 27 czerwca 2013 r do 1 lipca 2013 r. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - całodobowa, bieżąca obserwacja Terenu IX Małopolskiego Pikniku Lotniczego. - Obchód i patrolowanie terenu IX Małopolskiego Pikniku Lotniczego - w przypadku zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie stosownej interwencji, - w wypadku napadu, pożaru, niszczenia mienia, zakłócania porządku, bądź stwierdzeniu kradzieży lub jej usiłowania niezwłocznym powiadomieniu - odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - zatrzymaniu osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianiu odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach, uszkodzeniach np. sieci elektrycznych, ogrodzenia itp., - Ochrona kas sprzedających bilety oraz kontrola przy wejściach biletów i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren pikniku Szczegółową ilość godzin pracy oraz ilość potrzebnych w okresie trwania zamówienia pracowników ochrony określa załączony do niniejszej specyfikacji Harmonogram ochrony IX Małopolskiego Pikniku Lotniczego. 2. Ochrona odbywać się będą zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących zamówienie (pracowników ochrony), którzy będą realizować ochronę terenu i obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w okresie trwania zamówienia . Zmiana listy osób załączonej do oferty zgodnie z wymogiem części VI pkt 1 lit d) w trakcie realizacji zamówienia, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, który zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia stosownych aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla osób wskazanych na liście. 5. Pracownicy ochrony muszą posiadać wymogi kwalifikacyjne pracowników ochrony (licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia), o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 6. Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętność obsługiwania typowych systemów alarmowych, urządzeń biurowych i telefonicznych zamontowanych w miejscu pełnienia ochrony. 7. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętności prowadzenia typowej dokumentacji przewidzianej dla czynności ochrony. 8. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w jednolity ubiór wraz z identyfikatorem. 9. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej na terenie obiektu Zamawiającego. Terminy wizji zostaną wskazane przez Zamawiającego lub będą ustalane indywidualnie na bieżąco..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ważną na dzień złożenia oferty koncesję wydaną na podstawie art 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr. 145, poz 1221) na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Winien to wykazać zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • : Wykonawca musi dysponować Osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualną licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana zgodnie z treścią części V pkt 4 siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Z treści polisy musi wynikać, iż jest opłacona. W przeciwnym wypadku należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający wniesienie opłaty (np. dowód wpłaty, przelew itp.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania oznaczonego jako DA.24-08/13.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego Al,. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, Zl. Jana Pawła Ii 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zamawiającego - 21.06.2013 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer