Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Transport samolotów AAC.1 Toucan (Ju-52) oraz De Havilland Sea Venom FAW. 21 z Imperial War Museum w Duxford do siedziby Zamawiającego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 148086 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport samolotów AAC.1 Toucan (Ju-52) oraz De Havilland Sea Venom FAW. 21 z Imperial War Museum w Duxford do siedziby Zamawiającego w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.AAC.1Toucan(Ju-52) oraz De Havilland Sea Venom FAW.21 z Imperial War Museum w Duxford do siedziby zamawiającego w Krakowie. 2.Samolot AAC.1 Toucan (Ju-52) zostanie zdemontowany przez zamawiającego na elementy wyszczególnione w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ. a.Główne elementy samolotu zostaną przygotowane do transportu na ramach transportowych i będą miały następujące maksymalne wymiary transportowe: kadłub: długość 15,90 m, szerokość 3,10 m, wysokość 3,20 m. obydwa skrzydła: długość 13,20 m, szerokość 3,15 m, wysokość 3,70 m. b.Wykonawca zobowiązany jest przetransportować w bezpieczny sposób na lawetach również pozostałe elementy samolotu AAC.1 Toucan ( silniki, łoża, śmigła, lotki, klapy, stateczniki poziome i pionowe). 3.Samolot De Havilland Sea Venom FAW.21 zostanie zdemontowany przez zamawiającego na elementy wyszczególnione w załączniki nr 8 do SIWZ. Zamawiający przygotuje do transportu i dokona załadunku elementów samolotu zgodnie z podanymi wymiarami. 4.Masa całkowita samolotu AAC.1 Toucan (Ju-52) wynosi około 6 000 kg. Masa całkowita samolotu De Havilland Sea Venom FAW.21 wynosi około 4 500 kg. 5.Za załadunek oraz rozładunek odpowiedzialny jest zamawiający. 6.Załadunek obu samolotów na podstawione przez wykonawcę jednostki transportowe musi nastąpić w dniach 15-16 maja 2013 r. Termin wykonania zamówienia: 31 maj 2013 r. 7.Adres załadunku: Imperial War Museum, Cambridgeshire CB22 4QR. 8.Adres rozładunku: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków. 9.Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 zł. 10.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia związane z wykonywaniem powyższego zlecenia, w szczególności związane z gabarytami ładunku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca musi przedłożyć kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 złotych, lub jej równowartość w euro przeliczoną wg. średniego kursu N.B.P. z dnia 15 kwietnia 2013 r.Natomiast w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu oznaczonym jako DA.24 -02/13

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer