Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kraków: Remont Małego Hangaru w zespole zabytkowych budynków inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny
Numer ogłoszenia: 381798 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Małego Hangaru w zespole zabytkowych budynków inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: REMONT MAŁEGO HANGARU W ZESPOLE ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW INZYNIERYJNYCH DAWNEGO LOTNISKA RAKOWICE - CZYŻYNY 1 Remont elewacji zewnętrznej: a) Ocieplenie elewacji budynku z użyciem płyt styropianowych gr. 15 cm i wyprawą cienkowarstwową mineralną na siatce z włókna szklanego b) Malowanie elewacji farba akrylowa c) Demontaż istniejących okien aluminiowych w przyziemiu d) Zablendowanie otworów okiennych - zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego gr. 24 cm wraz z obustronna wyprawa tynkarska e) Odtworzenie wątku ceglanego wokół otworów okiennych po zdemontowanych oknach w poziomie przyziemia z użyciem płytek klinkierowych imitujących cegłę pełną. f) Demontaż krat okiennych , oczyszczenie , pomalowanie oraz ponowne zamontowanie ich na elewacji g) Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych na nowe z wyłożeniem płytkami klinkierowymi 2. Wykonanie opaski przy budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm 3. Wymiana istniejących okien na ścianie szczytowej na nowe z PVC zachowując istniejący podział okien 4. Wymiana doświetlenia świetlików z paneli szklanych Vitrolit wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnych konstrukcji stalowej i obsadzeniem nowych okien PVC stałych z szybami termoizolacyjnymi zespolonymi rozpraszającymi światło i imitujące obecne elementy szklane wraz z zamurowaniem wolnych przestrzeni bloczkami betonu komórkowego gr. 15 cm i ociepleniem płytami styropianowymi gr. 15 z wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego i malowaniem farba akrylowa 5. Poszerzenie istniejących drzwi wejściowych do hali i wstawieniem nowych o wymiarze 205x110 cm szt. 2 6. Remont tynków wewnętrznych wraz malowaniem farba emulsyjną 7. Zabezpieczenie ognioochronne słupów stalowych hali R30 farba pęczniejącą 8. Renowacja posadzki hangaru - oczyszczenie posadzki , naprawa miejscowa posadzki 9. Renowacja istniejących bram w zakresie: a) Zabezpieczenie konstrukcji metalowej antykorozyjnie b) Lakierowanie lakierobejca elementów drewnianych c) Ocieplenie i uszczelnienie bram zgodnie z detalem rysunkowym oraz opisem do projektu d) Odnowienie prowadnic dolnych i górnych , wymiana fartuchów w dolnej części bram , wymiana rolek e) Renowacja toru jezdnego bramy frontowej 10. Remont pokrycia dachowego w zakresie: a) Demontażu istniejącego pokrycia z blachy trapezowej b) Demontażu obróbek blacharskich c) Demontaż rynien i rur spustowych d) Wykonanie nowego pokrycia z paneli dachowych stalowych z blachy powlekanej typ PD-510 N RAL 9006 na rąbek stojący podwójny na termoizolacji z twardej wełny mineralnej gr. 20 cm o parametrach : a. Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm większe lub równe 400 N b. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,039 W m K oraz izolacji paroszczelnej z folii PE gr. 0,2 mm e) Montaż nowych obróbek blacharskich na dachu z blachy płaskiej powlekanej kolor RAL 9006 f) Montaż nowych rynien dachowych RAL 9006 z blachy powlekanej na okapach dachu świetlika oraz dachu niskiego g) Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej RAL 9006 11. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtyczkowych wraz z wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej 12. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - rury , grzejniki , izolacja rur do rozdzielacza c.o. - instalacja nie będzie podłączona do czynnika grzewczego 13. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - okablowanie , czujki , sygnalizator optyczno-akustyczny z podłączeniem do istniejącej centrali p-pożarowej w obiekcie Prace nie będące przedmiotem postępowania przetargowego obejmującego Remont Małego Hangaru a zawarte w Projekcie Budowlanym: 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych masą bitumiczną wraz z termoizolacją ścian z użyciem płyt z polistyrenu ekstrudowanego 2. Izolacja pozioma ścian zewnętrznych hangaru z użyciem materiałów hydroizolacyjnych do iniekcji Również przewidziano zamienny sposób a) remontu pokrycia dachowego niż zawarty w Projekcie Budowlanym. Zrezygnowano z blachy aluminiowej na riszcie drewnianym na istniejącym poszyciu. W zamian zastosowano poszycie z paneli stalowych łączonych na rąbek stojący podwójny na termoizolacji z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm b) Odtworzenia obramowań wokół okien w parterze budynku zamiast cegły pełny mocowanej na ruszcie ze stali nierdzewnej zastosowano płytki klinkierowe ułożone na ociepleniu ze styropianu imitujące istniejący wątek ceglany. c) Zamawiający rezygnuje z wykonania nowej posadzki wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych pod posadzkowych. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji do przedstawienia do Biura Projektów i inwestorowi kompletu dokumentów dopuszczenia do stosowania w budownictwie w tym deklaracji zgodności dla wszystkich materiałów proponowanych do użycia przy robotach budowlanych. Dokładny przebieg prac opisano szczegółowo w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Nr rejestru zabytków dla całego zespołu A-1106 z dn.15.07.2000 r, dotyczy terenu , na którym znajduje się Mały Hangar. Mały Hangar nie jest obiektem zabytkowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 lub w kasie głównej w siedzibie Zamawiającego. 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3/ gwarancjach bankowych; 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z 2008 r Nr. 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr. 96, poz 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium w przetargu nieograniczonym na: Remont Małego Hangaru na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 4. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wymagane jest dołączenie do Oferty oryginału dokumentu wadialnego lub dowodu wpłaty wadium. 6. Dokumenty wadialne , o których mowa w pkt 3 ppkt 2 do 5 muszą być zgodne co do treści i formy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a szczególnie: a z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U z 2002 r nr. 72 poz. 665 z późn. zm.) b z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z póź. zm.) c z ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 9 marca 2007 r. nr 42, poz 275.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu oznaczonym jako Da.24-12/13

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ i załączniki nr 1 do 10
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12 - Projekt budowlany
- Załącznik nr 13
- Zmiana treści SIWZ z dnia 20.09.2013 r.
- Informacja z dnia 25.09.2013 r. o spotkaniu z Wykonawcami remontu (termin spotkania: 30.09.2013 r. godz. 10.00)
- Odpowiedź na pytanie z dnia 1.10.2013 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer