...

Oferta pracy

REFERENT/KA DS. SEKRETARIATU – NOWA OFERTA PRACY

11 października 2021

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. sekretariatu.

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. 2 lata doświadczenia zawodowego.
3. Znajomość obowiązujących przepisów w powierzonym zakresie czynności.
4. Umiejętność planowania i organizowania własnego stanowiska pracy.
5. Umiejętność pracy nad kilkoma tematami jednocześnie.
6. Umiejętność obsługi komputera, środowisko MS Windows, pakiet MS Office.

II. Wymagania dodatkowe / mile widziane:
1. Znajomość:
a. Przepisów z zakresu administracji publicznej
b. Języka angielskiego na poziomie min. B1
2. Umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, uczciwość, terminowość,
3. Wysoka kultura osobista.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie i kompleksowa obsługa sekretariatu, przede wszystkim:
a. zarządzenie kalendarzem spotkań;
b. organizacja i koordynacja spotkań, w tym: zapraszanie i obsługa gości, przygotowywanie niezbędnych materiałów, ewentualne sporządzanie protokołów, notatek podsumowujących spotkanie, dokumentacji itp.;
c. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim);
d. sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień i prezentacji, w tym redakcja tekstów;
e. prowadzenie spraw w urzędach i instytucjach;
f. obsługa telefoniczna sekretariatu;
g. porządkowanie i archiwizacja dokumentacji.
2. Obsługa kancelaryjna Muzeum, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Muzeum, przede wszystkim:
a. przygotowywanie dokumentów do podpisu i wysyłki, w tym sprawdzanie ich kompletności i zgodności z wewnętrznymi procedurami;
b. nadzór na obiegiem dokumentów i przepływem informacji.
3. Obsługa administracyjno-biurowa Rady Muzeum.
4. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i wyodrębnionymi stanowiskami pracy, przede wszystkim:
a. uzgodnienia dla realizacji jednolitej polityki informacyjnej Muzeum;
b. egzekwowanie terminowego dostarczania raportów i sprawozdań;
c. koordynacja zgłoszeń Muzeum do konkursów;
d. pomoc w organizacji akcji promocyjnych.
5. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wewnętrznymi.
6. Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
7. Dbanie o dobre imię i prestiż Muzeum oraz o właściwą atmosferę w pracy i kulturalną obsługę gości.
8. Podnoszenie własnych kwalifikacji.
9. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Muzeum.

IV. Warunki pracy:
1. Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
3. Stanowisko: Referent albo Specjalista w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy
4. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
5. Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”.
6. Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)

VI. Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „referent ds. sekretariatu” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 29 października 2021 r.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.
Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedziba przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast