Logo Muzeum

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy

29 marca 2021

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisku Specjalisty ds. administracji

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. 4 lata doświadczenia zawodowego.
 3. Biegła obsługa komputera, w tym praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych, środowiska MS Windows, pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe / mile widziane:

 1. 2 lata doświadczenia w pracy w administracji w instytucji kultury.
 2. Znajomość:
  1. obowiązujących przepisów w powierzonym zakresie czynności;
  2. przepisów Prawa zamówień publicznych;
  3. obsługi CMS dla Biuletynu Informacji Publicznej
 3. Umiejętność:
  1. komunikowania się pisemnego i ustnego – z klientem zewnętrznym i współpracownikami;
  2. planowania i organizowania własnego stanowiska pracy;
  3. pracy nad kilkoma tematami jednocześnie;
  4. pracy pod presją czasu i okoliczności;
  5. pracy w zespole;
  6. pozyskiwania informacji, ich selekcji, opracowania i wyciągania wniosków;
  7. opracowanie informacji, sprawozdań, wniosków i raportów;
  8. logicznego i analitycznego myślenia, przewidywania i rozwiązywania problemów.
 4. Wysoka kultura osobista, zaangażowanie, odpowiedzialność, terminowość, inicjatywa, samodzielność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, wielozadaniowość, życzliwość;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Załatwianie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum Lotnictwa Polskiego.
 2. Nadzór nad umowami z dostawcami mediów oraz wykonawcami zewnętrznymi.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem ds. Administracyjnych oraz kierownikiem Działu odnośnie planowania i realizacji budżetu zadaniowego Działu.
 4. Przygotowanie planów zamówień publicznych.
 5. Przygotowanie i obsługa postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowań prowadzonych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w Muzeum.
 6. Współpraca przy opracowaniu planów remontów oraz działań inwestycyjnych.
 7. Obsługa systemu związanego z inwentaryzacją środków trwałych.
 8. Koordynacja kontroli zarządczej w Muzeum.
 9. Organizacja, kontrola i nadzór bezpieczeństwa, w tym bhp i ppoż na terenie i w obiektach użytkowanych przez Muzeum, ustalenie zasad eksploatacji i użytkowania obiektów, nadzór nad dokumentacja związaną z przeglądami obiektów budowlanych.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem warunków dopuszczenia obiektów do użytkowania.
 11. Organizacja ochrony Muzeum i stały nadzór nad jego stanem bezpieczeństwa.
 12. Inicjowanie współpracy i współdziałanie z innymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie obsługi administracyjnej realizowanych działań przez pozostałe Działy Muzeum.
 13. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wewnętrznymi.
 14. Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 15. Dbanie o dobre imię i prestiż Muzeum oraz o właściwą atmosferę w miejscu pracy.
 16. Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 17. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Muzeum.

Warunki pracy:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, w godzinach 7:30-15:30.
 3. Stanowisko: Specjalista ds. Administracji.
 4. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
 5. Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”, pożyczka w miejscu pracy.
 6. Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Specjalista ds. Administracji” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Przesłanie formularza CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII. Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedziba przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”

 Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast