Logo Muzeum

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania i korzystania z terenu ekspozycyjnego
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

§ 1

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie oraz dni wolne od pracy zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w sprawie sporządzenia wykazu dni, w którym Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie nieczynne.

§ 2

 1. W dniach otwarcia Muzeum jest udostępnianie dla zwiedzających w godzinach:

  wtorek od 9.00 do 17.00;
  środa od 9.00 do 17.00;
  czwartek od 10.00 do 18.00;
  piątek od 10.00 do 18.00;
  sobota od 9.00 do 17.00;
  niedziela od 9.00 do 17.00.

 2. W poniedziałek Muzeum jest nieczynne.

 3. We wtorek wstęp na wystawy jest nieodpłatny.

 4. Kasa nie sprzedaje biletów na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

§ 3

 1. Ekspozycja Muzeum Lotnictwa Polskiego składa się z wystawy plenerowej statków powietrznych, wystawy w Gmachu Głównym oraz wystawy „Skrzydła Wielkiej Wojny”.
 2. Do odwołania zamknięty zostaje dostęp do przestrzeni edukacyjnej w Gmachu Główny i wystawy „NATO vs. Układ”.

§ 4

Ceny biletów wstępu do Muzeum kształtują się następująco:

 • bilet normalny … 15 zł
 • bilet ulgowy … 7 zł
 • dzieci do lat 7, asystent osoby z niepełnosprawnością … bezpłatnie
 • posiadacz Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty z N … 4 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci lub 1 os. dorosła + 3 dzieci) … 34 zł
 • posiadacz karty Krakow Airport Loyalty … 10 zł
 • posiadacz karty EURO26 … 5 zł
 • bilet dla działaczy opozycji antykomunistycznej … 1 zł
 • bilet Więcej wiedzieć o … 10 zł
 • bilet Krakowska Karta Rodzinna 3+ … 15 zł

§ 5

Za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego przysługuje ulga w opłacie:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych  przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
  1. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  2. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
   o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  4. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
   – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
   – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
   – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 10. kombatantom.

§ 5a

 1. Posiadaczom następujących kart:
 1. Karta N;
 2. Karta Dużej Rodziny;
 3. Krakowska Karta Rodzinna 3+;
 4. Krakowska Karta Miejska;
 5. Karta Turystyczna Zwiedzaj Kraków.

przysługuje rabat w wysokości 20% od cen biletów określonych w § 4 i 5 Regulaminu zwiedzania i korzystania z terenu ekspozycyjnego Muzeum Lotnictwa Polskiego.

 1. Rabaty określone w ust. 1 nie podlegają sumowaniu.

§ 6

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
  o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym.

§ 7

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów i eksponatów na terenie Muzeum obowiązują następujące ograniczenia i zakazy:

 1. Każdy wchodzący do Muzeum Lotnictwa ma obowiązek poddać się dezynfekcji rąk przy użyciu udostępnionego przy wejściu środka dezynfekcyjnego.
 2. W Gmachu Głównym oraz na ekspozycji „Skrzydła Wielkiej Wojny” obowiązuje nakaz przebywania w maskach zapewniających ochronę ust i nosa – za wyjątkiem dzieci do lat 4.
 3. Liczebność grup oprowadzanych przez przewodnika wynosi maksymalnie 20 osób. Są one zobowiązania do zasłaniania ust i nosa i utrzymywania odległości 1,5 m
 4. Maksymalny ustalony limit dostępności ekspozycji plenerowej ustalony jest na 150 osób.
 5. Wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz korzystanie z ekspozycji plenerowej dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Przy kasie muzealnej może przebywać tylko jedna osoba.
 7. Wprowadzony jest obowiązek zapewnienia utrzymywania odległości przynajmniej 1,5m pomiędzy osobami przebywającymi w przestrzeniach ekspozycji plenerowej oraz w Gmachu Głównym. Nie dotyczy rodzin.
 8. Wprowadzony jest obowiązek zapewnienia utrzymywania odległości przynajmniej 1m od muzealiów znajdujących się w przestrzeniach ekspozycji plenerowej i całkowity zakaz ich dotykania.
 9. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania  innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
 11. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych, wnoszenia na teren i spożywania środków odurzających
  i substancji psychotropowych.
 12. Na terenie ekspozycji plenerowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zastosowania środków bezpieczeństwa (kagańce, smycze, kolczatki itp.), uniemożliwiających wyrządzenie przez nie szkody innym.
 13. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz wjazdu i poruszania się po jego terenie pojazdów silnikowych bez posiadania zgody Dyrekcji Muzeum.
 14. Wszelkie amatorskie zdjęcia i filmy wykonane na terenie Muzeum są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum,
 15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 16. Osobom przebywającym na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Lotnictwa Polskiego zabrania się:
  – powodowania sytuacji, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu innych osób,
  – korzystania z oferty Muzeum niezgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  – wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
 17. Osoby, które w rażący sposób naruszą niniejszy Regulamin zostaną poproszone o opuszczenie terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.

§ 8

Zwiedzający Muzeum są zobowiązani do:

 1. Powiadomienia pracowników Muzeum  lub ochrony o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających, a w szczególności powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 2. Wykonania polecenia lub zarządzenia pracowników Muzeum, ochrony, funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej lub Policji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 3. Zachowania spokoju i niedopuszczenia do powstania paniki oraz w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa niezwłocznego skierowania się najbliższą drogą ewakuacyjną w kierunku wyjścia z zagrożonego rejonu.
 4. Zachowania czystości i porządku, zwłaszcza na terenie ekspozycji plenerowej.
 5. Nie pozostawiania bez nadzoru  rowerów i innych pojazdów jednośladowych, nie pozostawiania ich na drogach ewakuacyjnych i miejscach utrudniających poruszanie się po terenie Muzeum.
 6. Naprawienia szkody, którą wyrządził swoim zachowaniem zwiedzający (lub osób
  i zwierząt pozostających pod jego opieką), powodując straty w mieniu Muzeum lub innym zwiedzającym.
 7. Przestrzegania postanowień Regulaminu Muzeum oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 


Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast