Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania i korzystania z terenu ekspozycyjnego
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

§ 1

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie oraz dni wolne od pracy zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w sprawie sporządzenia wykazu dni, w którym Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie nieczynne.

§ 2

     1. W dniach otwarcia Muzeum jest udostępnianie dla zwiedzających w godzinach:

           wtorek – niedziela od 9.00 do 17.00;

      2. W poniedziałek Muzeum jest nieczynne.

      3. We wtorek wstęp na wystawy jest nieodpłatny.

      4. Kasa nie sprzedaje biletów na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

§ 3

Ekspozycja Muzeum Lotnictwa Polskiego składa się z:

      1. wystawy statków powietrznych w Gmachu Głównym;

      2. sali edukacyjnej w Gmachu Głównym;

      3. wystawy „Skrzydła Wielkiej Wojny” w Małym Hangarze;

      4. wystawy „Skrzydła i ludzie XX w.” w Hangarze Głównym;

      5. wystaw: „Magazyny Historii”, „Metamuzeum”, „Silnikownia” w Garażu nr 1;

      6. wystawy: „Archeologia Lotnictwa” w Spadochroniarni;

      7. ekspozycji plenerowej statków powietrznych.

§ 4

Ceny biletów wstępu do Muzeum kształtują się następująco:

Rodzaj biletu / usługi

Cena

bilet normalny

27 zł

biletu ulgowy

16 zł

bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty z N, Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

14 zł

bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci lub 1 os. dorosła + 3 dzieci)

70 zł

bilet dla posiadacza karty EURO26

16 zł

bilet grupowy normalny (minimum 15 osób w zorganizowanej grupie)

22 zł / osoba

bilet grupowy ulgowy (minimum 15 osób w zorganizowanej grupie)

13 zł / osoba

bilet dla działaczy opozycji antykomunistycznej

8 zł

Usługa przewodnika w języku polskim

90 zł

Usługa przewodnika w języku angielski lub niemieckim

130 zł

§ 5

Za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego przysługuje ulga w opłacie:

 1. Uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

 2. Uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  3. Uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych  przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

   4. Uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

   5. Uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

   6. Uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

   7. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

   8. Nauczycielom:

            a. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

        b. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

            c. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

            d. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

                   – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

                   – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

                   – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

    9. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

    10. Kombatantom.

§ 6

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego przysługuje:

1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

 2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

 4. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.);

 5. Dzieciom do lat 7;

 6. Weteranom i weteranom poszkodowanym.

§ 7

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów i eksponatów na terenie Muzeum obowiązują następujące ograniczenia i zakazy:

 1. Każdy zwiedzający przy wejściu do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jest zobowiązany dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu udostępnionego przy wejściu środka dezynfekcyjnego.

 2. Na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie obowiązuje nakaz przebywania w maskach zapewniających ochronę ust i nosa – za wyjątkiem dzieci do lat 4.

 3. Liczba zwiedzających mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych ekspozycjach wynosi (1 osoba na 15 m2):

                a. wystawa statków powietrznych w Gmachu Głównym MLP – maksymalna liczba zwiedzających: 30 osób.

                b. sala edukacyjna w Gmachu Głównym MLP – maksymalna liczba zwiedzających: 15 osób.

                c. wystawa „Skrzydła Wielkiej Wojny” w Małym Hangarze – maksymalna liczba zwiedzających: 20 osób.

                d. wystawa „Skrzydła i ludzie XX w. w Hangarze Głównym – maksymalna liczba zwiedzających: 200 osób.

                e. wystawy „Magazyny Historii”, „Metamuzeum”, „Silnikownia” w Garażu nr 1 – maksymalna liczba zwiedzających: 60 osób.

                f. wystawa „Archeologia Lotnictwa” w Spadochroniarni – maksymalna liczba zwiedzających: 10 osób.

  4. Liczba zwiedzających mogących przebywać jednocześnie w części recepcyjnej Gmachu Głównego wynosi: 15 osób.

  5. Przy kasie muzealnej może przebywać tylko jedna osoba, w sklepie muzealnym może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

  6. Wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz korzystanie z ekspozycji plenerowej dla dzieci i młodzieży musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Wprowadzony jest obowiązek zapewnienia utrzymywania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy osobami przebywającymi w przestrzeniach ekspozycji plenerowej oraz na ekspozycjach kubaturowych. Nie dotyczy rodzin oraz osób zamieszkujących lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

   8. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania muzealiów.

   9. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

  10. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania  innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.

  11. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych, wnoszenia na teren i spożywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

  12. Na terenie ekspozycji plenerowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zastosowania środków bezpieczeństwa (kagańce, smycze, kolczatki itp.), uniemożliwiających wyrządzenie przez nie szkody osobom lub innym zwierzętom.

   13. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz wjazdu i poruszania się po jego terenie pojazdów silnikowych bez posiadania wymaganej zgody Muzeum.

   14. Wszelkie amatorskie zdjęcia i filmy wykonane na terenie Muzeum są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego.

   15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

   16. Osobom przebywającym na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego zabrania się:

              – powodowania sytuacji, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu innych osób,

              – korzystania z oferty Muzeum niezgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

              – wchodzenia do pomieszczeń i terenu wyłączonych z ogólnego dostępu.

    17. Osoby, które w rażący sposób naruszą niniejszy Regulamin zostaną poproszone o opuszczenie terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet(y).

§ 8

Zwiedzający Muzeum są zobowiązani do:

 1. Powiadomienia pracowników Muzeum lub ochrony o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających, a w szczególności powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 2. Wykonania polecenia lub zarządzenia pracowników Muzeum, ochrony, funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej lub Policji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

  3. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa: zachowania spokoju i niedopuszczenia do powstania paniki oraz niezwłocznego skierowania się najbliższą drogą ewakuacyjną w kierunku wyjścia z zagrożonego rejonu.

  4. Zachowania czystości i porządku, zwłaszcza na terenie ekspozycji plenerowej.

  5. Nie pozostawiania bez nadzoru  rowerów i innych pojazdów jednośladowych oraz nie pozostawiania ich na drogach ewakuacyjnych i miejscach utrudniających poruszanie się po terenie  Muzeum.

  6. Naprawienia szkody, którą wyrządzili swoim zachowaniem (lub osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką), powodując straty w mieniu Muzeum lub innych osób w tym zwiedzających.

   7. Przestrzegania postanowień Regulaminu Muzeum oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"   |   Deklaracja dostępności   |   Deklaracja dostępności aplikacji