Aktualności

SPECJALISTA/ SPECJALISTKA DS. EDUKACJI I ORGANIZACJI WYDARZEŃ – NOWA OFERTA PRACY

5 października 2021

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisku Specjalisty/ Specjalistki ds. EDUKACJI I ORGANIZACJI WYDARZEŃ

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania

I Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe ( preferencyjnie pedagogiczne, związane z animacją kultury, zarządzaniem kulturą i pokrewne, historia, muzealnictwo, kulturoznawstwo bądź kierunki związane z lotnictwem).
 2. 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z edukacją kulturalną, organizacją wydarzeń, wystąpieniami publicznymi, oprowadzaniem.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 4. Umiejętność obsługi komputera, środowiska MS Windows, pakietu MS Office.

II Wymagania dodatkowe/ mile widziane:

 1. Umiejętność przygotowania atrakcyjnych zajęć i wydarzeń edukacyjnych dla różnorodnych grup odbiorców wg pomysłów własnych oraz na zadane tematy
 2. Znajomość branży związanej z lotnictwem i interdyscyplinarną edukacją historyczno- kulturową, muzealnictwem, oprowadzaniem grup
 3. Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym
 4. Umiejętność dostosowania oferty do osób z niepełnosprawnościami
 5. Umiejętność przygotowania ofert współpracy/ wniosków grantowych, opisów merytorycznych, harmonogramów, orientacyjnych budżetów itp.
 6. Umiejętność atrakcyjnego przygotowania materiałów promocyjnych
 7. Doskonałe zdolności organizacyjne, komunikacyjne ( ustne i pisemne), samodzielność
  w organizacji pracy, pozytywne nastawienie i umiejętność szukania rozwiązań
 8. Pozytywna energia, otwartość, pomysłowość, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, życzliwość, zmysł estetyczny, odpowiedzialność i terminowość.

III Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 1. Przygotowanie i prowadzanie warsztatów i animacji edukacyjnych ( lekcje muzealne, oprowadzania, konkursy, ścieżki zwiedzania, przeglądy filmowe, pokazy itp.)
 2. Udział w tworzeniu i organizacji wydarzeń
 3. Przygotowanie rozwiązań zwiększających dostępność oferty edukacyjnej Muzeum
 4. Pozyskiwanie odbiorców, partnerów i grantodawców do realizacji projektów
 5. Upowszechnianie działalności i promocja oferty Muzeum
 6. Zaangażowanie w pozostałe działania realizowane przez Dział Edukacji i Upowszechniania Muzealiów

IV Warunki pracy:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, w godzinach otwarcia Muzeum, według rozkładu czasu pracy
  ( w wyjątkowych sytuacjach możliwa praca w weekendy )
 3. Stanowisko: Specjalista ds. Edukacji i organizacji wydarzeń – w Dziale Edukacji i Upowszechniania Muzealiów
 4. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
 5. Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, możliwe ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”, pożyczka w miejscu pracy.
 6. Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

V Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny

VI Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 20 października 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami, a także do nierozstrzygnięcia rekrutacji w przypadku braku odpowiednich kandydatów.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII. Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedziba przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”

 


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast