Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny
Numer ogłoszenia: 60836 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 realizowanego w ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 3 Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 1) opracowanie, na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 1.a, do niniejszej Specyfikacji) a) szczegółowej treści i narracji wystawy, b) szczegółowego rozmieszczenia eksponatów, modeli, materiałów ilustrujących tematykę wystawy, c) szczegółowego scenariusza: filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, gier edukacyjnych, d) projektów graficznych: filmów, animacji, prezentacji, gier edukacyjnych, e) projektów grafik: małogabarytowych, średniogabarytowych, wielkoformatowych, f) projektów wykonawczych oświetlenia: ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, scenograficznego, efektowego, oświetlenia gablot - wraz z doborem opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, g) projektów wykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla sprzętu i urządzeń multimedialnych, h) systemu zarządzania treścią (kontentem multimedialnym), systemu sterowania multimediami i oświetleniem, i) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych: stanowisk, modeli i instalacji naukowych i edukacyjnych - multimedialnych i interaktywnych, j) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych elementów aranżacji i scenografii: ścianek, sufitów, zabudów, wydzieleń, podestów, gablot, ram, manekinów, modeli, instalacji edukacyjnych, interaktywnych, multimedialnych, nośników dla grafik i elementów informacji wizualnej, ekspozytorów, podstaw pod opisy eksponatów. 2) wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów: a) stanowisk, modeli i instalacji naukowych i edukacyjnych - multimedialnych i interaktywnych, b) elementów aranżacji i scenografii ekspozycji: ścianek, sufitów, zabudów, wydzieleń, podestów, gablot, ram, stanowisk, manekinów, modeli, instalacji edukacyjnych, interaktywnych, multimedialnych, - nośników dla grafik i elementów informacji wizualnej, ekspozytorów, podstaw pod opisy eksponatów, c) grafik: małogabarytowych, średniogabarytowych, wielkogabarytowych, d) instalacji teletechnicznych oraz instalacji elektrycznych: dla potrzeb urządzeń i sprzętu multimedialnego, teletechnicznego oraz instalacji oświetlenia: ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, scenograficznego, efektowego, oświetlenia gablot (z oprawami i osprzętem), e) urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego, 3) rozmieszczenie na ekspozycji eksponatów - na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów, 4) wykonanie i instalacja wraz z uruchomieniem, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji szczegółowych scenariuszy i projektów: a) filmów, b) animacji i prezentacji multimedialnych, c) gier edukacyjnych, d) nagrań dźwiękowych, 5) opracowanie i zakup wraz z dostawą i instalacja z uruchomieniem oraz testami oprogramowania do zarządzania: treścią, sprzętem oraz urządzeniami audiowizualnymi i teletechnicznymi, oświetleniem, instalacjami ekspozycyjnymi, 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 7) udzielenie gwarancji i rękojmi: na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, 8) serwis w okresie gwarancji, 9) przeniesienie autorskich praw majątkowych. Do obowiązków Wykonawcy należy również : opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac i uzgodnienie go z Zamawiającym, przeprowadzenie prób sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, oświetlenia, kontentu multimedialnego, systemów zarządzania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, systemów zarządzania, zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji. zachowanie zgodności z instrukcją p.poż Parametry techniczne: Ekspozycja ma zostać zaprojektowana i zrealizowana w tzw. Małym Hangarze - na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Hangar jest obiektem halowym wybudowanym na planie prostokąta. Powierzchnia netto Małego Hangaru: 725,10 m2. Kubatura Małego Hangaru: 6.704,3 m3..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 39.15.40.00-6, 32.32.30.00-6, 32.32.13.00-2, 31.50.00.00-1, 31.61.10.00-2, 32.41.70.00-9, 39.15.00.00-8, 48.78.00.00-9, 51.11.00.00-6, 71.31.41.00-3, 72.21.27.83-1, 79.93.20.00-6, 79.93.40.00-0, 79.93.00.00-2, 92.11.00.00-5, 92.31.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa wadium na kwotę: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny. 6. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do Oferty oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wpłaty wadium w pieniądzu z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 7. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty. 8. Dokumenty wadialne, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, będą zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) z Ustawą z dnia 2 listopada 2012 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami) - art. 81 i następne; 2) z Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2015 r. poz. 950 z późniejszymi zmianami); 3) z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zamianami). 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14 niniejszego Rozdziału. 11. Zamawiający, zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i art.46 ust. 5 Ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy stałej w obiekcie kubaturowym o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 500 m2 jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok, b) co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu scenariusza wystawy zawierającego: szczegółowe treści i narrację wystawy, rozmieszczenie eksponatów i pozostałych elementów ilustracyjnych, a także szczegółowe scenariusze: filmów, animacji, prezentacji multimedialnych, c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie wystawy stałej obejmującej wykonanie, dostawę i montaż elementów scenograficznych, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń audiowizualnych oraz dostawę i montaż oświetlenia ekspozycyjnego, o wartości zamówienia co najmniej 300.000,00 zł netto - jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok, d) co najmniej jedno zamówienie polegające na przygotowaniu dla potrzeb ekspozycji kontentu multimedialnego (animacji, prezentacji i filmów) o wartości co najmniej 50.000,00 zł netto, e) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i uruchomienie oprogramowania do zarządzania treścią i urządzeniami AV. Za spełnienie zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.zawierającego wykaz wykonanych zamówień, o których mowa powyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.2. Spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w następującym zakresie: a) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie scenariusza ekspozycji - posiada odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub brała udział, jako współautor, w opracowaniu scenariusza wystawy stałej o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 500 m2; jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok, b) Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu aranżacji i scenografii - posiada odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub brała udział, jako współautor, w opracowaniu co najmniej jednego projektu aranżacji i scenografii wystawy stałej o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 500 m2; jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok, c) Osoba odpowiedzialna za grafikę dla kontentów multimedialnych - posiada odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 3 animacje dla potrzeb ekspozycji, d) Osoba odpowiedzialna za grafikę 3D grafik - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, opracowywania i wykonywania projektów grafik i rekonstrukcji obiektów historycznych w technologii 3D, e) Osoba odpowiedzialna za montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV - posiada odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowała montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń oraz systemów audiowizualnych, f) Osoba odpowiedzialna za projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr. 83 poz. 578 lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie w/w rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz przynajmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe ( przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od otrzymania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ). Osoba odpowiedzialna za projektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych - posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie w/w rozporządzenia w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz przynajmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe ( przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od otrzymania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), g) Architekt oprogramowania - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych systemów zarządzania na potrzeby bieżącego funkcjonowania stałych placówek kulturalno-oświatowych (muzeów, galerii sztuki, instytucji wystawienniczych, placówek upowszechniania), h) Specjalista ds. spraw historii najnowszej i historii wojskowości - posiada stopień magistra historii i jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji z zakresu historii najnowszej i historii wojskowości. Za spełnienie zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do siwz w zakresie odpowiednim z opisanym powyżej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożoną przez Wykonawcę informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej oraz aktualną polisę lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, w wysokości minimum 300.000,00 zł, oraz opłaconą polisę w wysokości zgodnej z siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - walory aranżacji wystawy - 10
 • 3 - Jakośc aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego - 10
 • 4 - długośc oferowanej gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą : Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 realizowanego w ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich z dnia 24.02.2014 r.
- Informacja o spotkaniu w sprawie przedmiotu zamówienia
- Odpowiedzi na pytania z dnia 4 marca 2014 r.
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 5 marca 2014 r.
- Załącznik nr 11 do SIWZ - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu "Mały Hangar Ekspozycyjny"
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 47245 - 2014 z dnia 5 marca 2014 r.
- Notatka służbowa ze spotkania z Wykonawcami z dnia 5 marca 2014 r.
- Notatka służbowa ze spotkania z Wykonawcami z dnia 7 marca 2014 r.
- Zmiana SIWZ z dnia 10 marca 2014 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 50299 - 2014 z dnia 10 marca 2014 r.
- Odpowiedzi na pytania z dnia 11 marca 2014 r.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer