Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (III części)
Numer ogłoszenia: 227602 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (III części).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej- wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych - dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (elektrycznej, sanitarnej i wentylacji) oraz projektów sygnalizacji pożaru (SAP)dla każdego obiektu od I do III, oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej dla każdego obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniem MKiDN z dnia 2.09. 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem , kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz.1240)r na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny . 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących opracowań: a. projekt wykonawczy z uzgodnieniami - 5 egz. b. przedmiar robót - 5 egz. c. kosztorys inwestorski - 3 egz. d. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz. - osobno dla każdego budynku/części zamówienia, vide ust. 4. poniżej. Jeśli niniejsza SIWZ lub istotne postanowienia umowy odnoszą się do przedmiotu zamówienia, określając go np. jako dokumentację lub dokumentację projektową wykonawczą, należy przez to rozumieć wszystkie ww. opracowania. 3. Projekt budowlany stanowiący podstawę do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający oświadcza, iż uzyskał decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków/części zamówienia. 4. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części. Każda część stanowi opracowanie dokumentacji projektowej dla odrębnego budynku. Część I opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejącego projektu budowlanego dla zadania rewaloryzacji budynku Spadochroniarni; Część II opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejącego projektu budowlanego dla zadania rewaloryzacji budynku Kancelarii; Część III opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejącego projektu budowlanego dla zadania rewaloryzacji budynku Wartowni. 5. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 130 poz. 1389 z dn. 18.05.2004 wraz z późniejszymi zmianami ) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. 6. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym oraz zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 7. Dokumentację należy opracować z zastosowaniem odpowiednich przepisów, w tym w szczególności zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej W Sprawie Szczegółowego Zakresu I Formy Projektu Budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072, z późn.zm.); 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389). 8. Dokumentację należy sporządzić w egzemplarzach papierowych w ilości zgodnej z ust. 2 powyżej, całość dokumentacji należy również przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym ( płyta CD lub DVD) - 1 szt. oraz oddzielnie 1x CD - kosztorysy inwestorskie. 9. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, winna zatem spełniać także wymogi dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności norm określonych w Rozdziale 2 Ustawy, odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia i sposobu szacowania wartości zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie także do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, w zakresie związanym z celem i charakterem niniejszego zamówienia, w szczególności do: 1) udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, 2) uzupełniania/wprowadzania zmian w dokumentacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub uzyskania świadczenia odpowiadającego potrzebom Zamawiającego; 3) analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi braku wad dokumentacji projektowej, nie krótszej niż 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację projektową. Rękojmia obejmuje zarówno wady formalne dokumentacji projektowej, fizyczne braki w dokumentacji projektowej, błędy w sztuce budowlanej, występujące w dokumentacji jak i wady budynku wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej lub pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej. 12. Wykonawca zobowiązany jest także wykonać jednokrotną aktualizacje wartości kosztorysowej, zmiany w zbiorczym zestawieniu kosztów (ZZK) oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, które mogą nastąpić po odbiorze końcowym dokumentacji w ramach wynagrodzenia umownego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: dla części I , II i III 400 PLN (słownie: czterysta złotych) na każdą część pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 14:00 dnia 10.09.2015 r 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.15). 4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 z dopiskiem Wadium - dokumentacja wykonawcza cz. ..... tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w formule spełnia - nie spełnia w oparciu o załączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 2 do siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawczej, obejmującej co najmniej: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne , instalacje p.poż.o wartości nie mniejszej niż: dla części I , II lub III 10 000 PLN brutto każda usługa; Ocena spełniania warunku oparta będzie na załączonym do oferty wykazie wykonanych zamówień, uzupełnionym zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia. Wykonawcy składający oferty na poszczególne części Zamówienia powinni wykazać spełnianie warunków udziału odpowiednio dla danych części. Zamawiający dopuszcza powołanie się na te same usługi w celu wykazania spełniania warunku dla różnych części. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w formule spełnia - nie spełnia w oparciu o załączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 2 do siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami (warunek wspólny dla wszystkich części zamówienia): a) jedną osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; c) jedną osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Ocena spełniania ww. warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób, załączony do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby, posiadającej różne uprawnienia, w celu wykazania spełniania poszczególnych warunków określonych w lit. a)-d) powyżej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w formule spełnia - nie spełnia w oparciu o załączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 2 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres trwania rękojmi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy , polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 5. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa jeżeli nowe /dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia. Zmianę w umowie może zainicjować zamawiający jak i wykonawca. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (wskazanie kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Wniosek składany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2015 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31- 864 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer