Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Deklaracja dostępności aplikacji multimedialnej

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Audioprzewodnik po Muzeum Lotnictwa Polskiego.

  • Data publikacji aplikacji mobilnej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Mikuła, tomasz.mikula@muzeumlotnictwa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503670545. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, którego dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Głównym Gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie ma żadnych barier architektonicznych, brak jest też progów. Na ekspozycję plenerową prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi. Cała ekspozycja, kasa biletowa i sklep muzealny znajdują się na parterze. W Gmachu Głównym znajduje się winda z podpisami w alfabecie Braillea obsługująca wszystkie kondygnacje. Na parterze znajduje się też osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnością, wyposażona w elektroniczny system umożliwiający wezwanie pomocy. Na pierwszym piętrze Gmachu Głównego znajduje się przewijak i zaplecze kuchenne umożliwiające podgrzanie posiłku oraz kolejna toaleta. Ekspozycja ,,Skrzydła Wielkiej Wojny” znajduje się na parterze i jest wyposażona w podjazdy dla wózków inwalidzkich na progach. W ekspozycji ,,Skrzydła i Ludzie XX wieku” znajduje się antresola widokowa – można dostać się na antresolę za pomocą znajdującej się w ekspozycji windy dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ekspozycje ,,Metamuzeum”, ,,Silnikownia”, ,,Archeologia Lotnicza” znajdują się na parterze i brak jest w nich progów. Ekspozycja plenerowa pozbawiona jest barier architektonicznych i prowadzą przez nią szerokie alejki. Na ekspozycji plenerowej znajdują się również ławki umożliwiające odpoczynek.

Informacje dodatkowe

Audioprzewodnik po Muzeum Lotnictwa Polskiego ma formę karty z kodem QR, którą można zakupić w muzealnej kasie lub muzealnym sklepiku. Karta ta umożliwia odtworzenie na własnym telefonie prezentacji ekspozycji w której znajdują się zdjęcia, mapy, ciekawostki na temat samolotów. Bez potrzeby zajmowania dodatkowego miejsca, bez instalowania aplikacji – po prostu skanujesz i masz. Do wielokrotnego użycia w obrębie jednego aparatu, także po wyjściu z Muzeum. Każda karta jest zarówno w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej.