Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (PDF DO POBRANIA)

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, iż:

 • administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 39, kontakt tel. (+48) /12/ 642 87 00, e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl (dalej jako „Administrator” lub „Muzeum”);
 • administrator nie wyznaczył przedstawiciela;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Marek Rogóz), z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail iodo@muzeumlotnictwa.pl, poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie administratora;
 • organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi;
 • Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą:
  • *w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora, jak również w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO,
  • *w celu zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w zakresie obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • *w celu komunikacji z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w wymagających tego przypadkach Muzeum będzie ubiegało się o wyrażenie Pani (Pana) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 • szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania mogą zostać podane również w treści wniosków, formularzy oraz w trakcie zbierania danych osobowych;
 • odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i usług informatycznych;
 • Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody; jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa dane będą przetwarzane co do zasady do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 • posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa);
 • w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez Muzeum; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Muzeum;
 • nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • w przypadku współadministrowania Pani (Pana) danymi z innym podmiotem (administratorem) informacja na ten temat będzie przekazana odrębnym komunikatem.

2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 39, kontakt tel. (+48) /12/ 642 87 00, e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl (dalej jako „Administrator” lub „Muzeum”); Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Marek Rogóz), z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail iodo@muzeumlotnictwa.pl, poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie administratora.

Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin portalu a Muzeum administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku z zamieszczonymi przez nas informacjami (w celu promocji naszej działalności i prowadzenia działań marketingowych).

Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;
 • umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
 • prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku realizacji działań promocyjnych.

Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez portal przechowywane są na zasadach określonych odrębnym regulaminem portalu.

Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Relacje pomiędzy Muzeum a użytkownikiem portalu są w pełni dobrowolne.

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE (JAKO ZAMAWIAJĄCY)

Strony zawieranej umowy zapewniają, iż wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio w celu zawarcia i realizacji umowy, w szczególności w celu wzajemnego udostępnienia danych osobowych.

Na podstawie art. 14 RODO Zamawiający informuje, iż w zakresie danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę (w przypadku ich udostępnienia), w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na następujących zasadach:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 39, kontakt tel. (+48) /12/ 642 87 00, e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl (dalej jako „Administrator” lub „Muzeum”); Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Marek Rogóz), z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail iodo@muzeumlotnictwa.pl, poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie administratora.

Dane osobowe Administrator uzyskał od Wykonawcy w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy i będą to w szczególności dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, wykonywania celów statutowych Zamawiającego, jak również w oparciu o przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) oraz f) RODO, to jest w szczególności w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe,
 • firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję, zapytania lub z którymi współpracuje.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z niniejszej umowy i/lub przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych i rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują podmiotom danych następujące prawa, wyłącznie na zasadach określonych w przepisach, w tym RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje podmiotom danych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, informuje on, iż teren Zamawiającego objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane co do zasady przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w sekretariacie Zamawiającego.

W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej podmiot danych zostanie o tym poinformowany odrębnym komunikatem.

Na podstawie art. 13 RODO Zamawiający informuje Wykonawcę, iż celem przetwarzania jego danych jako strony umowy (jeśli dotyczy), jest zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) w celu przekazania podstawowych danych podmiotom współpracującym, w tym kontrahentom, jako prawnie uzasadniony interes Zamawiającego. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego, która znajduje się na jego stronie Internetowej lub w siedzibie Zamawiającego i jest ona dla niego w pełni zrozumiała.

W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sporu i zobowiązują się do skierowania sprawy do mediacji pozasądowej, z zastrzeżeniem, iż Strony wspólnie wybierają mediatora oraz dzielą się po połowie kosztami i wynagrodzeniem mediatora. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej ,,RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 39, kontakt tel. (+48) /12/ 642 87 00, e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl (dalej jako „Administrator” lub „Muzeum”); Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Marek Rogóz), z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail iodo@muzeumlotnictwa.pl, poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika lub jego reprezentanta w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO;
 • archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych;
 • promocji Konkursu;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej przez administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu lub części składowych prac konkursowych mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Dane osobowe laureatów Konkursu lub ich reprezentantów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z innymi instytucjami w celu oceny prac konkursowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne, jak również podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, w tym współorganizatorom konkursu i organizatorom Konkursu na wyższym szczeblu.

Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.

Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie udostępnienia swoich danych osobowych.

Administrator może przetwarzać dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) za pośrednictwem osoby lub podmiotu składającego zgłoszenie. W takiej sytuacji podmiot dokonujący zgłoszenie udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Administratora.