Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Oferty pracy

Dołącz do naszego zespołu w Muzeum Lotnictwa Polskiego! Odkryj fascynujący świat lotnictwa, pracując w miejscu pełnym historii i innowacji. Nasze oferty pracy są tak różnorodne jak sama historia lotnictwa. Kliknij na interesującą Cię pozycję, aby poznać więcej szczegółów i rozpocznij swoją przygodę z lotnictwem już dziś!

Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju przestrzeni Muzeum
05 / 04 / 2024

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju przestrzeni Muzeum

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisku Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju przestrzeni Muzeum

1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe drugiego lub pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • staż pracy minimum 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe związane z działaniami w jednym z obszarów: kultury, ochronydziedzictwa, administracji, edukacji;
 • umiejętność obsługi komputera, środowiska MS Windows, pakietu MS Office

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 • dwuletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności w instytucji kultury
 • znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:
  • ustawy o muzeach;
  • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • ustawy prawo zamówień publicznych;
  • ustawy o finansach publicznych;
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawy prawo budowlane;
  • ustawy o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętność gospodarowania mieniem wg kodeksu cywilnego i prawa administracyjnego, w tym środkami trwałymi;
 • umiejętność w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych oraz zagospodarowywania terenu, w szczególności wg prawa budowlanego;
 • znajomość zasad i instrumentów pozyskiwania i gospodarowania środkami publicznymi, krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Funduszy Europejskich
 • umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej;
 • zainteresowanie techniką, w szczególności dot. lotnictwa oraz historią współczesną;
 • znajomość zasad koordynowania działań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z komórkami organizacyjnymi jednostki;
 • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętność negocjacji i mediacji z kontrahentami;
 • rzetelność i rozwaga w planowaniu i w realizacji zadań oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie publiczne;
 • kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych;
 • wysoki poziom kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich.

3 Zakres obowiązków

 • inicjowanie i udział w planowaniu zadań, zlecanie i monitorowanie zadań bieżących dot. eksploatacji obiektów Muzeum, w tym odnowionych lub nowych budynków (np. hangar w inwestycji „Heksagon”) i budowli oraz terenów zielonych w parku i ekspozycji plenerowych;
 • udział w gospodarowaniu mieniem, w tym nieruchomościami oraz w działaniach na rzecz rozwoju przestrzennego Muzeum, w tym we współpracy z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi m.in z Politechniką Krakowską i MCN „Cogiteon” oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Urzędem Miasta Krakowa;
 • planowanie, programowanie i współprowadzenie (w tym monitorowanie i ewaluacja) projektów pro rozwojowych typu inwestycyjnego i miękkiego, w szczególności wspieranych przez Unię Europejską w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • koordynowanie zamówień publicznych w obszarze administracji i inwestycji m.in. w zakresie planów zamówień i realizacji PZP przy współpracy z Działem Administracji;
 • współpraca z Działem Finansowym, w szczególności w zakresie rozliczeń projektów inwestycyjnych i miękkich oraz z innymi działami Muzeum wg kompetencji stanowiska pracy;
 • współpraca z Działem Administracji w definiowaniu potrzeb remontowych budynków i budowli będących w posiadaniu Muzeum;
 • współpraca w ramach Wieloosobowego Stanowiska ds. Rozwoju Infrastruktur w opracowywaniu dokumentów związanych z działalnością inwestycyjną Muzeum, w tym dokumentów planistycznych, m.in. procedur Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie Województwa Małopolskiego, harmonogramów rzeczowo-finansowych, zleceń i umów, korespondencji służbowej, wniosków o dofinansowanie, wniosków w procedurach inwestycyjnych;
 • udział w monitorowaniu stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w Muzeum; w tym we współpracy z podmiotami pełniącymi zastępstwo inwestycyjne
 • opracowywanie cząstkowe planów rzeczowo-finansowych, okresowych sprawozdań z działalności, raportów, wyjaśnień i odpowiedzi dla organów kontroli wg zajmowanego stanowiska pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji własnych;
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez Z-cę Dyrektora ds. Administracji i Infrastruktury lub Dyrektora Muzeum

4 Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, w godzinach 7.30-15.30.
 • Stanowisko: Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju przestrzeni Muzeum
 • Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
 • Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”, pożyczka w miejscu pracy.
 • Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury – jednego z najbardziej liczących się muzeów lotnictwa w Europie

5 Wymagane dokumenty

 1. życiorys zawodowy;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy;
 6. klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego do pracy.

Proszę o składanie tylko dokumentów wymienionych w pkt. 5 ogłoszenia!

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w Muzeum Lotnictwa Polskiego wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju przestrzeni Muzeum” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 • Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Przesłanie formularza CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
 • Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Nabór składa sie z II etapów

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
 11. *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”
Specjalista/referent ds. promocji i marketingu
05 / 04 / 2024

Nabór na stanowisko: Specjalista/referent ds. promocji i marketingu

Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B1).

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe – nieobligatoryjne, ale podlegające ocenie

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • doświadczenie w pracy w obszarze marketingu, promocji lub kreacji produktów;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, systematyczność, terminowość
  i umiejętność wyznaczania priorytetów;
 • zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office, mile widziana znajomość programów
  graficznych i Google Analytics;
 • bardzo dobra umiejętność tworzenia i opracowywania tekstów;
 • znajomość funkcjonowania i zarządzania mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram,
  YouTube);
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kategorii B

3. Zakres obowiązków

 • przygotowywanie i współtworzenie akcji promocyjnych i marketingowych;
 • koordynowanie działań wszystkich kanałów komunikacji (media społecznościowe, strona
  internetowa, newsletter);
 • tworzenie planu działań w mediach społecznościowych oraz bieżące prowadzenie profili na FB,
  Instagramie oraz YouTube;
 • monitorowanie zasięgu i interaktywności postów oraz zaangażowania społeczności;
 • ścisła współpraca z grafikiem oraz dostawcami narzędzi marketingowych (drukarnie, agencje
  reklamowe, agencje interaktywne, etc.);
 • tworzenie koncepcji materiałów graficznych (broszury, foldery, plakaty) i filmowych (foto, video);
 • zarządzanie i tworzenie treści strony internetowej;
 • prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie i zawieranie umów w zakresie usług reklamowych
  oraz produkcji materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • współpraca z mediami;
 • opracowywanie raportów i prezentacji przedstawiających wyniki, wnioski i rekomendacje

4. Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny w wymiarze 3 miesięcy;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30
 • stanowisko: Referent albo Specjalista w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy
 • miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.
 • świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, dobrowolne ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w  tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”.
 • stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta ( z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

5. Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny (do 3000 znaków)
 • życiorys i/lub list motywacyjny powinien zawierać wyłącznie następujące dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja – Promocja-Marketing” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 30.04.2024 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), podajesz swoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
 11. *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”