Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania i korzystania z terenu ekspozycyjnego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

§ 1
Informacje ogólne

 1. Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – zwany dalej „Regulaminem” – określa zasady wstępu i przebywania na terenie Muzeum.
 2. Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności karnej ingerencji, przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.
 • Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie za wyjątkiem poniedziałku oraz w dni wolne od pracy. Dni świąteczne, w których Muzeum jest nieczynne, są określane
  w zarządzeniu Dyrektora Muzeum, dostępnym na stronie internetowej Muzeum.
 • Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrektora Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony, co nie powoduje jakichkolwiek roszczeń  wobec Muzeum z tego tytułu.
 • Wejście na teren Muzeum jest dobrowolne, a zakup biletu wstępu lub wstęp do Muzeum są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • W dniach otwarcia Muzeum jest udostępnianie dla zwiedzających w godzinach:
 • Wtorek – 9:00-17:00, wstęp bezpłatny;
 • Środa-niedziela – 9:00-17:00, wstęp płatny zgodnie z cennikiem Muzeum;

Kasa nie sprzedaje biletów na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

7.      Ekspozycja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie składa się z:

 • ekspozycji statków powietrznych w Gmachu Głównym;
 • wystawy „Skrzydła Wielkiej Wojny” w Małym Hangarze;
 • wystawy „Skrzydła i ludzie XX w.” w Hangarze Głównym;
 • wystaw: „Magazyny Historii”, „Metamuzeum”, „Silnikownia” w Garażu nr 1;
 • wystawy: „Archeologia Lotnictwa” w Spadochroniarni;
 • ekspozycji w Hangarze Łukowym;
 • ekspozycji plenerowej statków powietrznych.

8.      Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

9.      Warunkiem wstępu do Muzeum i zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub paragonu fiskalnego.

§ 2

Ceny biletów, ulgi i zwolnienia z opłat

Wysokość opłat za bilety wstępu do Muzeum, usługi muzealne oraz kategorie osób, którym przysługują bilety bezpłatne lub ulgowe określa Cennik biletów zamieszczony na stronie internetowej Muzeum i dostępny w kasie Muzeum.

§ 3

Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Muzeum należy przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum oraz pracowników Ochrony.
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Na terenie Muzeum  poruszanie się jest dopuszczalne wyłącznie po udostępnionych do tego celu obszarach i obiektach.
 5. Na terenie Muzeum należy zachować szczególną ostrożność ze względu na specyfikę przestrzeni (np. nierówności, ubytki podłoża, wejścia do udostępnionych statków powietrznych) wynikającą z autentyczności historycznego miejsca. W okresie zimowym poruszanie się jest dopuszczalne wyłącznie po wytyczonych ścieżkach.
 6. Grupy zorganizowane przebywające na terenie Muzeum, które nie wykupiły usługi przewodnickiej, powinny poruszać się w sposób zorganizowany pod opieką kierownika grupy lub jej opiekuna.
 7. Grupy zorganizowane przebywające na terenie Muzeum, które wykupiły usługę przewodnicką, powinny zachowywać się w sposób umożliwiający przewodnikowi muzealnemu na przeprowadzenia zwiedzania w należyty sposób. Za odpowiednie zachowanie grupy odpowiada kierownik grupy lub jej opiekun.
 8. Na terenie Muzeum, w przypadku zaistnienia zagrożenia należy powiadomić pracowników Muzeum lub Ochrony o wszelkich sytuacjach lub zachowaniach, mających wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających lub eksponatów i obiektów muzealnych.
 9. Na terenie Muzeum dopuszcza się używanie dronów zgodnie z obowiązującymi przepisami EASA dla operatorów SBSP na terenie Unii Europejskiej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Dyrektora Muzeum oraz przesłaniu skanu dokumentów uprawniających do jego użycia.
 10. Na terenie Muzeum nie można pozostawiać bez nadzoru bagażu lub innych przedmiotów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, zniszczone lub uszkodzone przedmioty.
 11. Na terenie Muzeum dopuszcza się wykonywanie amatorskie zdjęć  i filmów przeznaczonych  wyłącznie do użytku prywatnego. Wykonywanie zdjęć lub filmów w celu ich upublicznienia lub komercyjnym jest dopuszczalne po uzyskaniu stosownej zgody Dyrektora Muzeum
  i uiszczeniu opłaty.
 12. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu Muzeum lub innych osób, które wyrządzili swoim działaniem lub zaniechaniem oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby lub zwierzęta znajdujące się  pod ich opieką.
 13. Na terenie Muzeum dopuszcza się parkowanie samochodów i rowerów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych miejscach oraz za rzeczy pozostawione w samochodach.

§ 4

Zakazy

 1. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz dotykania wszystkich eksponatów za wyjątkiem eksponatów przystosowanych i udostępnionych do zwiedzania. W szczególności zabrania się wspinania na samoloty znajdujące się na ekspozycjach oraz kręcenia śmigłami. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane naruszeniem tego zakazu przez zwiedzających.
 2. W budynkach ekspozycyjnych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów poza wyznaczonymi strefami (Gmach Główny – strefa przy sklepiku z pamiątkami, Hangar Główny – AeroCafe).
 3. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem środków psychoaktywnych lub zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zbiorów lub zwiedzających, zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
 4. Na terenie Muzeum zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych oraz wnoszenia i spożywania substancji psychoaktywnych  i wyrobów alkoholowych.
 5. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zastosowania środków bezpieczeństwa (np. kagańce, smycze), uniemożliwiających wyrządzenie przez nie szkody osobom, mieniu lub innym zwierzętom.
 6. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów silnikowych, rowerów, elektrycznych hulajnóg, za wyjątkiem wózków inwalidzkich. Dopuszcza się wjazd i ruch pojazdów po terenie Muzeum wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej  zgody Muzeum.
 7. Osoby, które w rażący sposób naruszą niniejszy Regulamin zostaną poproszone
  o opuszczenie terenu Muzeum. W takim przypadku zwiedzającym nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet(y), ani inna rekompensata.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Na terenie Muzeum w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym oraz mieniu,
  w szczególności eksponatom, w miejscach ogólnie dostępnych funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Szczegółowa informacja na temat monitoringu wizyjnego znajduje się przy drzwiach wejściowych do  Gmachu Głównego Muzeum.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz przepisy prawa europejskiego w zakresie  ochrony danych osobowych.
 3. W przypadkach nie ujętych w Regulaminie Ochrona Muzeum w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum lub osobą przez niego upoważnioną rozstrzyga sprawy związane z zasadami wejścia i przebywania na terenie Muzeum.