Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Regulamin parkingu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14/2024
Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie Regulaminy parkingu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 1. Niniejszy regulamin – zwany dalej „Regulaminem” – określa zasady korzystania z parkingu należącego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – zwanego dalej „Muzeum”.
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym, przeznaczonym wyłącznie dla zwiedzających Muzeum. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych o masie własnej do 3,5t oraz motocykli.
 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z parkingu jest bilet wstępu do Muzeum lub zaproszenie. Korzystający z parkingu są zobowiązani do okazania biletu lub zaproszenia pracownikom Muzeum lub ochrony na każde żądanie.
 4. Parking jest czynny w godzinach 8:30-17:30 codziennie z wyjątkiem poniedziałków oraz dni, w których Muzeum jest nieczynne. W przypadku pozostawienia pojazdu po godzinie zamknięcia parkingu, odbiór pojazdu może nastąpić wyłącznie w następnym dniu po otwarciu parkingu. W takim przypadku Muzeum nalicza opłatę w wysokości 100 zł brutto.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z parkingu Muzeum. Każdy korzystający z parkingu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu i przestrzegania jego postanowień oraz poleceń pracowników Muzeum lub ochrony.
 6. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych Muzeum obowiązują przepisy Regulaminu, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047, z późn. zm.). Korzystanie z parkingu oznacza zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stronami są Muzeum oraz korzystający z parkingu, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez korzystającego na teren parkingu, a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu. Umowa najmu miejsca parkingowego może być zawarta na czas mieszczący się w godzinach określonych w pkt 4.
 7. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z parkingu i akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się korzystającego do ich przestrzegania.
 8. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Muzeum.
 9. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych oraz wskazanych w Regulaminie godzinach.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających znajdujące się w/na pojazdach pozostawionych na terenie parkingu.
 11. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie.
 12. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Muzeum o powstałej szkodzie. Czynności tych dokonuje bezpośrednio w sekretariacie Muzeum.
 13. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 14. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
  • palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i używania otwartego ognia, spożywania alkoholu,
  • mycia, naprawy, odkurzania pojazdów, wymiany cieczy chłodzącej, napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów oraz wszelkich innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne,
  • postoju pojazdu z pracującym silnikiem, parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
  • pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju – dzieci oraz zwierząt bez opieki,
  • zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni,
  • organizowania zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji, przeprowadzania ankiet lub działalności podobnej, prowadzenia handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży oraz innych czynności niezwiązanych z parkowaniem pojazdu.
 15. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania parkingu przyjmuje Dział Administracji Muzeum pod nr tel. 12/642-87-00 wew. 108, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30, email: info@muzeumlotnictwa.pl. W pozostałych godzinach interwencję przyjmuje Ochrona Muzeum, nr tel. 736-051-011.