Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Kraków: Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39
( na czterech jednoosobowych posterunkach)
w okresie od 1 października 2011 d0 30 września 2012 r.

Numer ogłoszenia: 247222 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 1 października 2011 d0 30 września 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów wraz z przynależnymi pomieszczeniami znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego przez cztery jednoosobowe posterunki: a) Posterunek P1 - posterunek ruchomy, czas pełnienia służby od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 15:00. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - kontrola osób wchodzących na teren Gmachu Głównego Muzeum, - przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, - całodobowa, bieżąca obserwacja obiektu za pomocą urządzeń telewizji przemysłowej, - obchód terenu i budynku Gmachu Głównego zgodnie z ustalonym harmonogramem, - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu lub zabezpieczeniu pomieszczeń albo zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie stosownej interwencji, - w wypadku napadu lub pożaru uruchomienie systemu alarmowego, niezwłoczne powiadomienie odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianie odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o., - stała współpraca z administracją Muzeum, - wykonywaniu obowiązków wynikających z instrukcji w sprawie zasad ochrony osób (pracowników) obiektów i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego. b) Posterunek P2 - posterunek ruchomy, czas pełnienia służby od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 15:00. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - kontrola osób wchodzących na teren Gmachu Głównego Muzeum, - przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, - całodobowa, bieżąca obserwacja obiektu za pomocą urządzeń telewizji przemysłowej, - obchód terenu i budynku Gmachu Głównego zgodnie z ustalonym harmonogramem, - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu lub zabezpieczeniu pomieszczeń albo zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie stosownej interwencji, - w wypadku napadu lub pożaru uruchomienie systemu alarmowego, niezwłoczne powiadomienie odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianie odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o., - stała współpraca z administracją Muzeum, - obchód po całym, terenie Muzeum zgodnie z ustalonym harmonogramem - wykonywanie obowiązków wynikających z instrukcji w sprawie zasad ochrony osób (pracowników) obiektów i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego. c) Posterunek P3 - posterunek ruchomy, czas pełnienia służby od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15:00 do 7:00. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - kontrola osób przebywających na terenie Muzeum w czasie godzin zamknięcia, - obchód terenu i budynku Gmachu Głównego zgodnie z ustalonym harmonogramem, - sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien chronionych obiektów po opuszczeniu przez pracowników, - podejmowanie stosownej interwencji w przypadku zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, - w wypadku napadu lub pożaru uruchomienie systemu alarmowego, niezwłoczne powiadomienie odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianie odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o., - sprawdzenie stanu bram wjazdowych i oświetlenia, - dokonywanie odczytów z punktów kontrolnych potwierdzających realizowane obchody terenu - wykonywanie obowiązków wynikających z instrukcji w sprawie zasad ochrony osób (pracowników) obiektów i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego, d) Posterunek P4 - posterunek ruchomy, czas pełnienia służby od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15:00 do 7:00. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności: - kontrola osób przebywających na terenie Muzeum w czasie godzin zamknięcia, - obchód terenu i budynku Gmachu Głównego zgodnie z ustalonym harmonogramem, - sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien chronionych obiektów po opuszczeniu przez pracowników, - podejmowanie stosownej interwencji w przypadku zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, - w wypadku napadu lub pożaru uruchomienie systemu alarmowego, niezwłoczne powiadomienie odpowiednio Policji lub Straży Pożarnej i kierownictwa Muzeum, - ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, - powiadamianie odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o., - sprawdzenie stanu bram wjazdowych i oświetlenia, - dokonywanie odczytów z punktów kontrolnych potwierdzających realizowane obchody terenu - wykonywanie obowiązków wynikających z instrukcji w sprawie zasad ochrony osób (pracowników) obiektów i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego, Dodatkowo Zamawiający wymagać będzie od pracowników na poszczególnych posterunkach wykonywania drobnych prac porządkowych - sprzątania, w tym odśnieżania, powierzchni betonowych przylegających do Gmachu Głównego Muzeum o łącznej powierzchni 10 ar (2 x 3 ary + 1 x 4 ary) oraz dojścia do Muzeum od ulicy M. Markowskiego. 2. Ochrona odbywać się będą zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących zamówienie (pracowników ochrony), którzy będą realizować ochronę obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zmiana listy osób załączonej do oferty zgodnie z wymogiem części VI pkt 1 lit d) w trakcie realizacji zamówienia, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, który zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia stosownych aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla osób wskazanych na liście. Pracownicy ochrony podpiszą również stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 5. Pracownicy ochrony muszą posiadać wymogi kwalifikacyjne pracowników ochrony (licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia), o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 6. Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Na tę okoliczność podpiszą stosowne oświadczenie. 7. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętność obsługiwania typowych systemów alarmowych, systemu telewizji przemysłowej, urządzeń biurowych i telefonicznych zamontowanych w miejscu pełnienia ochrony. 8. Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętności prowadzenia typowej dokumentacji przewidzianej dla czynności ochrony. 9. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w jednolity ubiór wraz z identyfikatorem. 10. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia podłączyć system alarmowy Zamawiającego do własnej bazy monitorowania w oparciu o linię telefoniczną funkcjonującą u Zamawiającego. 11. W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób, obiektu i mienia, Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną pracowników ochrony, której czas dojazdu do siedziby Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 5 minut. 12. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej na terenie obiektu Zamawiającego. Terminy wizji zostaną wskazane przez Zamawiającego lub będą ustalane indywidualnie na bieżąco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać ważną na dzień złożenia oferty koncesję wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221) na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej.Wykonawca musi posiadać certyfikat jakości wystawiony przez niezależne instytucje certyfikujące. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej trzy usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, o wartości minimum 120 000,00 złotych każda, w tym co najmniej w ochronie obiektów o charakterze muzealno - ekspozycyjnych gromadzących zbiory na powierzchni minimum 10 ha bądź gromadzących zbiory umieszczone pod dachem na powierzchni min. 6 000 m2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie (według załącznika do SIWZ nr 3). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: spełnia/nie spełnia w oparciu o załączony do oferty wykaz świadczeń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • : Wykonawca musi dysponować 4 osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualną licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Spełnia/ nie spełnia w oparciu o załączony do oferty załącznik nr 7.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę o  wartości ogólnej co najmniej 3 000 000 zł, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. z treści polisy musi wynikać, iż jest opłacona.Spełnia/nie spełnia w oparciu o załączoną do oferty polisę

III.4) INFORMACJA o OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA o DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków opisanego powyżej zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego. Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 11:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Al. Jana Pawła II 39, 31- 864 Kraków, w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- SIWZ
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer