Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Renowacja posadzki betonowej.
Numer ogłoszenia: 4658 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja posadzki betonowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji posadzki betonowej i kasetonów na poziomie parteru w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zakres renowacji obejmuje posadzkę w pomieszczeniach wystawienniczych , komunikacji oraz warsztatach. Ze względu na specyfikę obiektu i eksponaty wystawiennicze należy przewidzieć etapowanie prac. Kolejność i okresy wykonywania prac będą ustalone z Inwestorem. 2. Stan istniejący. Posadzka betonowa została wykonana w technologii barwienia i utwardzenia powierzchniowego oraz polerowania. Powierzchnia posadzki podzielona jest dylatacjami, poszczególne pola wykazują ugięcia części środkowych w stosunku do krawędziowych ze strzałką ugięcia dochodząca do 5 cm. Na całej powierzchni zostały wykonane otwory technologiczne do zamocowania kaset elektrycznych i lamp posadzkowych. Wokół tych otworów wystąpiły uszkodzenia powierzchni, polegające na spękaniu i drobnych ubytkach. Poza tym w części komunikacyjnej pojawiły się rysy skurczowe. Również cześć wypełnienia dylatacji posiada liczne odspojenia. 3. (CPV 45.00.00.00-7), Zakres renowacji będzie składać się z następujących prac: - szlifowanie powierzchni posadzki ok. 1840 m2, - wykonanie barwienia posadzki materiałem mineralnym w kolorze antracytu ok. 1840 m2, - wykonanie dwukrotnego krzemianowania powierzchni preparatem na bazie krzemianu litu ok. 1840 m2, - wykonanie polerowania posadzki ok. 1840 m2, - naprawy posadzki przy otworach technologicznych; a) kasety elektryczne nawiercenie otworów fi 400mm o głębokości do 60mm (w zależności od zagłębienia ramki kasety el.), usunięcie zbędnego betonu, zamocowanie pierścieni z płaskowników aluminiowych (średnica 400mm, płaskownik grubości min. 3mm, wysokości odpowiadającej głębokości nawiertu do poziomu ramki kasety), zamocowanie rozet ze stali nierdzewnej (średnica zewnętrzna 420mm, grubość 3mm z fazą jednostronną, zewnętrzną), wypełnienie ubytków odpowiednią masą, z zastosowaniem dylatacji przy pierścieniu rektyfikacyjnym poziomu dekla kasety, ustawienie wysokości do poziomu posadzki; kasety elektryczne szt. 77 b) lampy posadzkowe nawiercenie otworów fi 250mm o głębokości 30mm, usunięcie zbędnego betonu, zamocowanie pierścieni z płaskowników aluminiowych (średnica 250mm, płaskownik grubości min. 3mm, wysokości 30mm), zamocowanie rozet ze stali nierdzewnej (średnica zewnętrzna 270mm, grubość 3mm z fazą jednostronną, zewnętrzną), wypełnienie ubytków odpowiednią masą, z ustawienie wysokości do poziomu posadzki; lampy posadzkowe szt. 22 - odświeżenie wypełnienia pokryw kaset elektrycznych (szlifowanie) szt. 77 - demontaż i ponowny montaż kątownika przy kanale grzewczym oraz listwy przy wejściu do hali wystawowej, - wypełnienie rys skurczowych środkiem na bazie żywicy epoksydowej w kolorze posadzki ok. 30 mb, - wymiana wypełnienia dylatacji posadzki ok. 100 mb. - demontaż i ponowny montaż ścianek szklanych systemu Dorma.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa wadium na kwotę: 9.000 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu nieograniczonym na renowację posadzki betonowej. 6. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do Oferty oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wpłaty wadium w pieniądzu z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 7. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty. 8. Dokumenty wadialne, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, będą zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) z Ustawą z dnia 2 listopada 2012 r. Prawo bankowe tekst jednolity: Dz. U z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami - art. 81 i następne; 2) z Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. 2015 r. poz. 950 z późniejszymi zmianami; 3) z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zamianami. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14 niniejszego Rozdziału. 11. Zamawiający, zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i art.46 ust. 5 Ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej jedną renowację posadzki betonowej o powierzchni minimum 1000 m2.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wskaże do wykonania niniejszego zamówienia jako kierownika robót osobę mającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wykonywanych prac.Ponadto złoży załącznik nr 2 do siwz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożoną przez Wykonawcę informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej . Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 200 000 zł. Ważna polisa ubezpieczeniowa na kwotę minimum 500 000 zł. lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia będzie wymagana od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Pisemne zobowiązanie podmiotów , z których zasobów będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia o oddaniu mu ich do dyspozycji przez okres realizacji zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - długośc oferowanej gwarancji - 25

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2015 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39,31-864 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- Informacja o terminie spotkania z Wykonawcami (15 stycznia 2015 r. godz. 11.00)
- Zmiana terminu wykonania zamówienia
- Notatka ze spotkania z Wykonawcami
- Zmiana terminu składania ofert
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia z dnia 16.01.2015 r. numer ogłoszenia: 11368 - 2015
- Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2015 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer